Děti 6-18 let

Plavecká přípravka – 1. pololetí

Plavecký oddílek plavecký oddíl (věk. kategorie předškoláci, 1., 2., 3., 4. tř.)

Základní informace: V přípravce i v oddílku bude zapsáno max. 11 dětí. Lekce budou 60minutové s přestávkou u menších dětí. Děti budou mít svého stálého instruktora (náhrada v nemoci). Nízký počet dětí garantuje individuální přístup. Vyhrazujeme si právo posoudit, zda dítě plánovaný plavecký výcvik zvládne.

Za dítě přebíráme zodpovědnost po dobu trvání lekce a to v prostoru samotného bazénu. Při pobytu v šatně před i po lekci zodpovídá za dítě rodič, proto doporučujeme v šatně rodičovský dozor.

Cena: 2600 Kč. Pokud dítě čerpá pouze jeden den tréninku, platba je: 1600 Kč, cenové zvýhodnění platí pro tréninky 2× týdně.

Organizace školního roku

Návrh zařazení dětí

Přípravka 1 – pondělí

Plaveme každé pondělí 16–17 hod.

Přípravka 2 – pátek

Plaveme každý pátek 17–18 hod.

Neplave se o prázdninách! O konání tréninků v době svátků budou děti včas informovány.

Celkový počet lekcí v 1. pololetí je 16–17 (dle prázdnin), podrobný rozpis obdržíte na 1. lekci, pololetí končí 31. 1.

Plavecký oddílek

Plaveme každé pondělí 17–18 hod. a pátek 17–18 hod.

Neplaveme o prázdninách, rozpis tréninků obdrží děti na 1. lekci.

Celkový počet lekcí v pololetí je 2×16 nebo 17 – dle prázdnin

Pokud odpadne trénink z titulu naší agentury, bude nahrazen či zohledněn v platbě za další pololetí. Nevybrané lekce se nenahrazují (podrobnosti viz. přípravka).

Plavecký oddíl

vybrané děti z našeho loňského oddílku – pokračovací intenzivnější trénink

Plaveme každé pondělí 16–17 hod. a pátek 16–17 hod.

Ostatní informace viz. výše u oddílku.


Pokud odpadne trénink z titulu naší agentury, bude nahrazen či zohledněn v platbě za další pololetí. Nevybrané a zameškané lekce se mohou nahradit dle pokynů instruktora, ale vzhledem k placení nájmu bazénu nelze převést do dalšího období, tomuto je uzpůsobena cena pololetí. Pokud někdo zamešká vysoký počet lekcí, budeme to řešit individuálně. V případě vzniku důvodu, který vede k odpadnutí tréninku stojícím na straně agentury (strana č. 1), je agentura povinna nahradit trénink náhradním způsobem, a to buď umožněním vstupu na trénink náhradní, či nahrazení tréninku v dalším pololetí s promítnutím do celkové platby za kurz.
Účastníci plaveckého kurzu a jejich zákonní zástupci (strana č.2) však berou na vědomí a souhlasí, že toto platí v případě zavinění ze strany agentury, nikoli v případě vis maior (vyšší moci). Žádná ze stran není odpovědná za ztrátu při nekonání tréninku působením vyšší moci. Pro účely těchto ustanovení se „vyšší mocí“ rozumí událost, která je mimo kontrolu stran a která nastane až po uzavření smlouvy (zaplacením kurzovného) mezi stranami, není způsobena ani jednou ze stran a nepředstavuje chybu nebo nedbalost některé ze stran. Mezi takové události patří, bez omezení, války, revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, karanténa, dopravní embarga a generální stávky vyhlášené v příslušných průmyslových odvětvích. Agentura však i v případě vyšší moci vyvine veškeré úsilí vedoucí ke kompenzaci za neuskutečněnou lekci.