Děti 3-5 let

Malé děti 2,5–5 let (dříve pod „batolata“)

Plavání dětí s rodiči přibližně od 2,5 roku a samotných dětí přibližně od 4 let.

Dva pololetní navazující kurzy vede Mgr. Miroslava Zámečníková s instruktory.

Výuka probíhá v desetičlenných skupinkách. Zameškané lekce se nahrazují

Neplavou se některé prázdniny a státní svátky. Sledujte v organizaci roku.

Plavání kojenců a batolat (věk 0,5–2 roky)

Tzv. „plavání kojenců a batolat“ je velmi oblíbenou aktivitou pro rodiče s dětmi prakticky již od 6. měsíců věku dítěte. Jde o nenásilnou formu her a pohybových dovedností ve vodě za účasti jednoho z rodičů.

Kontakt: pí. Voráčková +420 604 974 390
Internetové stránky

…a následuje

Od cca 2,5 roku začínáme s prvky plavecké výuky, hrou, zábavnou metodikou. Kolem čtyř let věku začínají děti plavat samostatně. Přibližně se vstupem do školy se charakter plavání mění na hodinové tréninky.

Třicetiminutové lekce 1× týdně s možností náhrad.

Kontakt pí. Zámečníková +420 603 979 062

Plavání probíhá v plaveckém bazénu KT (pondělí, pátek).

Návrh zařazení dětí


Pokud odpadne trénink z titulu naší agentury, bude nahrazen či zohledněn v platbě za další pololetí. Nevybrané a zameškané lekce se mohou nahradit dle pokynů instruktora, ale vzhledem k placení nájmu bazénu nelze převést do dalšího období, tomuto je uzpůsobena cena pololetí. Pokud někdo zamešká vysoký počet lekcí, budeme to řešit individuálně. V případě vzniku důvodu, který vede k odpadnutí tréninku stojícím na straně agentury (strana č. 1), je agentura povinna nahradit trénink náhradním způsobem, a to buď umožněním vstupu na trénink náhradní, či nahrazení tréninku v dalším pololetí s promítnutím do celkové platby za kurz.
Účastníci plaveckého kurzu a jejich zákonní zástupci (strana č.2) však berou na vědomí a souhlasí, že toto platí v případě zavinění ze strany agentury, nikoli v případě vis maior (vyšší moci). Žádná ze stran není odpovědná za ztrátu při nekonání tréninku působením vyšší moci. Pro účely těchto ustanovení se „vyšší mocí“ rozumí událost, která je mimo kontrolu stran a která nastane až po uzavření smlouvy (zaplacením kurzovného) mezi stranami, není způsobena ani jednou ze stran a nepředstavuje chybu nebo nedbalost některé ze stran. Mezi takové události patří, bez omezení, války, revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, karanténa, dopravní embarga a generální stávky vyhlášené v příslušných průmyslových odvětvích. Agentura však i v případě vyšší moci vyvine veškeré úsilí vedoucí ke kompenzaci za neuskutečněnou lekci.